Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen op hun eigen niveau.

Ons onderwijs

Unitonderwijs

Binnen De Hofvijver bevorderen we de zelfstandigheid van onze leerlingen zo veel mogelijk en leren ze te overleggen en samenwerken. Daarom werken wij met unitonderwijs. De leerlingen bij ons op school zijn verdeeld over drie units:

  • Unit 1: leerjaren 1 - 3

  • Unit 2: leerjaren 4 en 5

  • Unit 3: leerjaren 6 – 8

Elke unit bestaat uit een aantal basisgroepen van 20 tot 30 leerlingen, met een eigen groepsleerkracht(en) . Elke dag wordt begonnen en afgesloten in de eigen basisgroep. Daarnaast zijn er nog andere momenten dat de basisgroep bij elkaar komt of les krijgt. In verschillende blokken wordt groepsoverstijgend onderwijs gegeven. De leerlingen hebben hierbij een deel van de dag hun eigen basisleerkracht. Bij andere lessen kunnen zij les krijgen van een andere leerkracht van hun unit.

Voordeel van unitonderwijs is dat we kunnen inspelen op de ontwikkelingsverschillen en verschillende onderwijsbehoeften. Kinderen zijn qua ontwikkeling niet te “vangen” in een groep. Het ene kind is soms al verder dan de ander en kan zich met unitonderwijs zo optimaal ontwikkelen.

Wilt u meer weten over Unit onderwijs of bent u benieuwd hoe een lesdag in het Unit onderwijs eruit ziet? Neem dan een kijkje in onze schoolgids.

Onderwijs op maat

Het team van De Hofvijver geeft Onderwijs op Maat. Dit houdt in dat we gebruik maken van de talenten van leerlingen en leerkrachten. Dit komt onder andere tot uiting in het werken in groepsoverstijgende units. Zelfstandig werken en samenwerken zijn hierin belangrijke speerpunten. Zo wordt er in de units gewerkt met dag- en weektaken en zijn er flexibele werkplekken voor de leerlingen. Op deze manier werken we toe naar steeds meer instructie op maat in kleine groepjes.

Naast het aanleren van goede reken-, taal- en leesvaardigheden leren de kinderen ook 21e-eeuwse vaardigheden zoals zelfstandigheid, samenwerken, ICT-skills, zelfreflectie en plannen. Hierbij is ieder kind regisseur van zijn eigen ontwikkeling. De leerkrachten ondersteunen en stimuleren hem of haar en sturen bij als dat nodig is. Het kind is de stuurman, maar de leerkracht is de kapitein. De kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen leer- en ontwikkelproces. Daar krijgen zij ook de ruimte voor. De ruimte om te groeien, om te zijn wie ze zijn en ruimte om te kiezen en te leren wat het best bij hem of haar past.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is maatwerk in het onderwijs. Wij zorgen dat elk kind een onderwijsaanbod krijgt dat aansluit bij zij op haar mogelijkheden en talenten. Een passend onderwijsaanbod houdt in dat onderwijs en ondersteuning aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind en de wensen van de ouders. We richten ons niet op wat uw kind niet kan, maar juist op waar het goed in is en wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken. Dit gecombineerd met een aanpak die een positief effect heeft.

De scholen van de Unicoz Onderwijsgroep maken deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Iedere school binnen dit samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Met al deze profielen zorgen we voor een dekkend ondersteuningsaanbod zodat er voor elke leerling een passende onderwijsplek beschikbaar is. Het kan zijn dat de school niet tegemoet kan komen aan de behoeften van uw kind. In dit geval wordt in overleg met de ouders gezocht naar een school die wel geschikt is.

Engels

Bij ons krijgen de kinderen van alle leerjaren structureel Engels aangeboden. Dit begint dus al in groep 1. We werken met de methode ‘Take it easy’. Dit is een interactieve methode waarbij het digibord veelvuldig wordt gebruikt. Een ‘native speaker’ biedt de les op het bord in het Engels aan. Elke hoofdstuk bestaat uit een thema dat dicht bij de belevingswereld van de kinderen staat. Hierin is veel variatie aan muziek, rollenspellen, filmpjes, dialogen en spelletjes.

Niet alleen de technische taalbeheersing staat centraal bij de lessen, maar ook het communiceren. Vanaf leerjaar 6 werken de kinderen met een werkboek. In groep 7 en 8 wordt de stof uiteindelijk ook getoetst.

Voor de kinderen van deze generatie is een goede kennis van de Engelse taal steeds belangrijker voor hun toekomstige studie of beroep. Het aanbieden van Engels in alle leerjaren zien wij dan ook als een goede voorbereiding op het Engels in het voortgezet onderwijs.