Als betrokken ouder denken wij graag mee!

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) hebben ouders en personeelsleden zitting. De MR behartigt de belangen van de personeelsleden, ouders/verzorgers en de leerlingen. De MR van De Hofvijfer bestaat uit de ouders Gayane Grigorjan en Irene Tetteroo(secretaris). En vanuit De Hofvijver Rebecca Boegheim en Josje Oud - van Dalen (voorzitter). 

De MR voert controle uit op het beleid van de school en denkt mee over de inhoud en het beleid op school zoals veiligheid, gezondheid en welzijn, financieel beleid, personeelsbeleid, maar ook de schoolgids en jaarkalender.

Een keer in de zes weken vergadert de MR. En wanneer het nodig is, komt de MR vaker bij elkaar. Daarnaast heeft De Hofvijver zitting in de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende raad waarin alle scholen van Unicoz door een MR-lid wordt vertegenwoordigd. De taak van de GMR is kwaliteitsbewaking, bijvoorbeeld bij personeelsbeleid en bestuurlijke samenwerkingsverbanden.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wilt u bij een vergadering aanwezig zijn of heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u contact opnemen via mr@dehofvijver.unicoz.nl.


Agenda schooljaar 2023-2024

  •  

Notulen schooljaar 2023-2024